LabLand

Екологична изпитвателна лаборатория „LABLAND“

Услуги:

Акредитирано измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

- Измерване на газови потоци и определяне на следните характеристики: – скорост, налягане, температура, влагосъдържание и дебит

- Вземане на проби и изпитване на емисии за определяне на: прах, серен диоксид, азотни оксиди (азотен оксид, азотен диоксид), въглероден оксид, въглероден диоксид, общи въглеводороди, общ органичен въглерод, кислород

Акредитирано измерване на шум излъчван в околната среда от промишлени източници и определяне на:

-Еквивалентно ниво на шум

-Ниво на обща звукова мощност

-Ниво на шум в мястото на въздействие

Технологични измервания с цел:

- установяване работата на различни изпускащи и пречиствателни устройства

- качествена и количествена оценка на изпусканите емисии отпадъчни газове в рамките на проекти за нови или реконструкция и оптимизация на съществуващи съоръжения

- оптимизация на горивни процеси

- проверка работата на автоматизирани системи за непрекъснат и периодичен мониторинг

Акредитация:

Екологична изпитвателна лаборатория „LABLAND“ e част от „Лабексперт“ ООД и е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ЗАПОВЕД ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

Лабораторията издава протоколи за вземане на извадки и протоколи от изпитване на английски език, съответствие със Заповед на Изпълнителния Директор на ИА БСА №638 от 03.11.2022 г.

ОД 7.1-1 Заявка за изпитване

ОД 8.6-3 Анкетна карта

ОД 4.1-1 Декларация за безпристрастност

ОД 5.3.1-1 ГЪВКАВ ОБХВАТ НА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ОП 6.6 ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ДОСТАВЕНИ ОТ ВЪНШЕН ДОСТАВЧИК

ОП 7.9 ЖАЛБИ

ОД 8.3-2  Списък на документите с външен произход

Оборудване:

DADO LAB SRL ИТАЛИЯ

Уред за изокинетично пробонабиране на въздух "dadolab ST5",– http://www.dadolab.com

LAND INSTRUMENTS INTERNATIONAL -ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Газанализатор "Lancom 4"– https://www.ametek-land.com/products/portablegasanalysers/lancom4

TECORA SRL ИТАЛИЯ

Референтен калибратор за измерване на поток, абсолютно налягане, диференциално налягане, температура, FLOWCAL AIR http://www.tecora.com/en/environmet--hygiene-and-health/1095-flowcal-air.html

EXTECH INSTRUMENTS ТАЙВАН

Интегрираш шумомер EXTECH 407780 - http://www.extech.com/display/?id=14228

Звукав калибратор EXTECH 407766 – http://www.extech.com/407766/

Цифров термохигрометър и измервател скорост на въздуха EXTECH 45158 – http://www.extech.com/display/?id=14272

Комбиниран уред /Барометър + термохигрометър – http://www.extech.com/display/?id=14721

KERN ГЕРМАНИЯ

Везна с неавтоматично действие АВТ 100 - 5NM - https://www.kern-sohn.com

Нормативна база:

Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.; изм. бр. 34 от 29.04.2011 г.)

НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

НАРЕДБА № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейнастта на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.)

НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.)

Полезни връзки:

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна Агенция по Околна Среда

Изпълнителна Агенция Българска Служба по Акредитация

Български Институт по Метрология

Контакти

Ръководител Екологична изпитвателна лаборатория LABLAND към Лабексперт ООД

Инж. Борислав Здравков

Моб. тел. 0885125340

Email: borislav.zdravkov@labland.bg

1839 София, бул.Ботевгр.шосе №268, Тел./Факс: +359 2 875 0221, E-mail: sales@labexpert.bg Web site: www.labexpert.bg