Dadolab


Лабораторията на Дадо разработва оборудване за вземане на проби,
предназначено за мониторинг на околната среда. Изчерпателна линия от продукти за вземане
на проби от околната среда, посветена на оценката на параметри, като например прахови частици,
фракции PM, неорганични или органични съединения.